fbpx

Jak sprawdzić, czy Twoja umowa kredytowa zawiera zapisy kwalifikujące ją do starań o unieważnienie?

Wystarczy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

 1. W jakim banku zawarto umowę kredytową?
 2. W jakim roku podpisano umowę kredytową?
 3. Jaki rodzaj kredytu powiązano z moją umową kredytową?

Odpowiedzi na poniższe pytania znajdziesz poniżej, w naszym poradniku “O co chodzi w sprawach frankowych?”. 

Jak sprawdzić, czy Twoja umowa kredytowa zawiera zapisy kwalifikujące ją do starań o unieważnienie?

Wystarczy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:

 1. W jakim banku zawarto umowę kredytową?
 2. W jakim roku podpisano umowę kredytową?
 3. Jaki rodzaj kredytu powiązano z moją umową kredytową?

Odpowiedzi na poniższe pytania znajdziesz poniżej, w naszym poradniku “O co chodzi w sprawach frankowych?”. 

O co chodzi w sprawach frankowych?

O co chodzi w sprawach frankowych?

1. Praktyki banków udzielających kredytów w walucie CHF

Popularne w latach 2004-2008 tzw. kredyty frankowe miały być dla wielu z nas szansą na zaciągnięcie kredytu:

 • nisko oprocentowanego
 • z niższą wysokością rat
 • na wyższą kwotę (w niektórych przypadkach jedyną szansą na jego uzyskanie)

Jak było naprawdę? W jaki sposób banki zabezpieczały swój zysk kosztem kredytobiorców?

 1. Granie kursem franka – banki same ustalały tabele kursowe
  1. Zaniżanie kursu KUPNA franka szwajcarskiego, aby wypłacić jak najmniej oraz ustalić zadłużenie na jak najwyższym poziomie
  2. Zawyżanie kursu SPRZEDAŻY franka szwajcarskiego, aby nakazać jak najwyższą spłatę kolejnych rat

W jaki sposób banki wpływały na kursy wymiany walut? Ustalały je same (decyzję podejmował Zarząd Banku – nie wiadomo według jakich kryteriów) zawierając w umowach kredytowych odpowiednie zapisy jakoby tabelą kursu wymiany walut obowiązującą dla przeliczenia rat kredytu jest ustalona przez bank.

Przykładowy zapis stosowany w umowach kredytowych:
“Kwota kredytu wypłacana w złotych, zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

Zapisy takie zarówno w przypadku uruchomienia środków, jak i przeliczenia kolejnych rat kredytu dawały bankom nieograniczoną możliwość manipulacji kursem franka szwajcarskiego maksymalizując zysk banku kosztem klienta.

 1. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Ubezpieczenie mające zapewnić bezpieczeństwo kredytu biorąc pod uwagę niską kwotę wkładu własnego. Koszty ponosił klient, a kto czerpał korzyści? Bank. 
Ubezpieczenie o którym mowa nie zapewnia ochrony interesów klienta, a ochronę majątkową dla banku, który czerpał z tego tytułu korzyści. Często klienci nie mieli nawet wgląd w treść polisy nie mając świadomości, czego dotyczyła.

Przykładowy zapis stosowany w umowach kredytowych:
“Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu w … na 36-miesięczny okres ubezpieczenia. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem… “

Przykłady banków stosujących wspomniane praktyki:

 • ING Bank Śląski
 • Bank Zachodni WBK
 • Raiffeisen POLBANK
 • Getin Bank
 • Getin Noble Bank
 • Deutsche Bank
 • Bank DnB Bord
 • BGŻ BNP Paribas
 • Eurobank
 • Millenium
 • Nordea
 • mBank
 • PKO Bank Polski
 • Santander
 • Kredyt Bank
 • GE Money Bank
 

2. Mechanizmy udzielania kredytów frankowych

 1. Kredyt indeksowany

Mechanizm takiego kredytu działa następująco (w celu wizualizacji potencjalnego zysku banku w przypadku tego rodzaju kredytu zastosowano przykładowe kwoty kredytu przeliczane według kursu na dzień 01.08.2008 r.):
1. Bank udziela konsumentowi kredytu w wysokości 300 000 PLN na okres 240 miesięcy,
2. Następuje wypłata na konto klienta w walucie PLN,
3. W tym samym momencie bank przelicza wartość kredytu według kursu kupna waluty CHF na dzień wypłaty kredytu (1,895 PLN/CHF), daje to kwotę 158 311,34 CHF,
4. Bank przelicza wysokość raty kredytu w CHF (659,63 CHF),
5. Rata w każdym kolejnym miesiącu spłaty jest przeliczana na PLN w oparciu o kurs sprzedaży CHF (na potrzeby wizualizacji problemu przytoczmy kurs z dnia 01.08.2008 r. – 2,043 PLN/CHF). W takim przypadku miesięczna rata spłaty kredytu w PLN to 1 347,62 PLN,
6. Wysokość kredytu w takim przypadku to 323 429,37 PLN.
Strata klienta na dzień zaciągnięcia kredytu: 23 429,37 PLN

 1. Kredyt denominowany

Mechanizm udzielania kredytu denominowanego działa następująco (w celu wizualizacji potencjalnego zysku banku w przypadku tego rodzaju kredytu zastosowano przykładowe kwoty kredytu przeliczane według kursu na dzień 01.08.2008 r.):
1. Bank udziela konsumentowi kredytu w wysokości 200 000 CHF na okres 240 miesięcy,
2. Następuje wypłata na konto klienta w walucie PLN przeliczonej z CHF na podstawie kursu kupna na dzień wypłaty kredytu (1,895 PLN/CHF). Na konto konsumenta trafia 379 000 PLN,
3. Bank przelicza wysokość raty kredytu w CHF (833,33 CHF),
4. Rata w każdym kolejnym miesiącu spłaty jest przeliczana na PLN w oparciu o kurs sprzedaży CHF (na potrzeby wizualizacji problemu przytoczmy kurs z dnia 01.08.2008 r. – 2,043 PLN/CHF). W takim przypadku miesięczna rata spłaty kredytu w PLN to 1 702,50 PLN,
5. Wysokość kredytu w takim przypadku to 408 600 PLN.
Strata klienta na dzień zaciągnięcia kredytu: 29 600,00 PLN

3. Przedawnienie w sprawach frankowych

W przypadku kredytów frankowych ustawą z dnia 13.04.2018 r. ustawodawca skrócił termin przedawnienia z 10 lat do 6 lat, jednakże zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy nie ma ona zastosowania do roszczeń już przysługujących konsumentom.

Oznacza to, że dla zdecydowanej większości Frankowiczów okres przedawnienia wynosi 10 lat.
W przypadku kredytów frankowych każda z rat przedawnia się osobno, co oznacza że pomimo podpisania umowy przed 10 laty dalej możesz ubiegać się o roszczenia z tytułu niejasności prawnej Twojej umowy kredytowej.

4. Możliwości prawne w sprawach frankowych

 1. Usunięcie z umowy klauzul waloryzacyjnych
Jest to rozwiązanie które otwiera możliwość złożenia do sądu pozwu, z żądaniem wyeliminowania tych klauzul z danej umowy kredytowej. W takim rozwiązaniu umowa kredytu pozostaje ważna, ale jej treść należy odczytywać tak, jak gdyby od chwili zawarcia nie zawierała ona klauzul waloryzacyjnych. Skoro umowa nie zawiera klauzuli waloryzacyjnej, to wszelkie zmiany przez bank tabeli kursów kupna i sprzedaży CHF nie mają zastosowania! Umowa zostaje zatem „zablokowana” na poziomie stałego kursu waluty – naszym zdaniem miarodajnym jest w tym zakresie kurs uruchomienia kredytu (I transzy). Każdą ratę kredytu od zawarcia umowy konsument powinien więc spłacać po stałym kursie z dnia uruchomienia kredytu. Wywołuje to dwa skutki:
 1. Skutek „wsteczny” – nadpłacenie kredytu  – skoro każdą ratę należało spłacać po stałym kursie, konsument dokonując wpłat po stale rosnącym kursie zmiennym znacznie nadpłacił swój kredyt. Można domagać się zasądzenia przez sąd zwrotu uiszczonej nadpłaty.
 2. Skutek „na przyszłość” – przeliczenie dalszych rat skoro wprowadzamy kurs stały do umowy, to należy przeliczyć każdą kolejną ratę kredytu od chwili wydania wyroku sądu. Rata kredytowa znacznie spada, podobnie jak globalna kwota kredytu.
 1. Unieważnienie całej umowy kredytu
Naruszenia związane ze stosowaniem niejasnych klauzul waloryzacyjnych mogą zostać przez sąd uznane za tak doniosłe, że w konsekwencji prowadzą do nieważności całej umowy kredytu. Nieważną umowę traktuje się tak, jak gdyby nigdy nie została zawarta między stronami. Z jednej strony skoro stron nie łączyła nigdy umowa kredytu, konsument powinien oddać bankowi kwotę, jaką dostał od banku w złotych. Z drugiej strony bank ma obowiązek zwrócić konsumentowi każdą wpłaconą ratę kredytu, odsetki, prowizję. Nawet w razie przyjęcia przez sąd potrącenia, może okazać się, że konsument nadpłacił swój kredyt i to jemu mimo wszystko należy się jeszcze zwrot środków od banku lub konsument będzie zobowiązany w miejsce kredytu uiścić na rzecz Banku różnicę kwot – ale o dużo niższej wartości niż kredyt i tylko jeśli bank o to wystąpi.

W obu wariantach nieważność umowy kredytu skutkuje wykreśleniem hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości, umożliwiając jej sprzedaż na rynkowych zasadach.

Dziękujemy za wizytę!

Jeżeli interesuje Państwa “odfrankowienie” bądź unieważnienie umowy kredytu zaciągniętego w walucie franka szwajcarskiego. Zachęcamy do pozostawienia danych kontaktowych. Nasz doradca skontaktuje się z Pańśtwem celem omówienia zagadnień związanych z tematem spraw tzw. “frankowych” oraz przedstawienia możliwości postępowania w przypadku Pańśtwa umowy.