Wygrana frankowiczów!

Mamy dobre wieści dla Frankowiczów!
Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny (sygn. akt: XII C 1366/18) zasądził od banku mBank S. A. kwotę 105.358,33 zł wraz z odsetkami z tytułu nadpłaty. Sąd podzielił w pełni stanowisko pełnomocnika powodów i uznał, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia w przedmiocie zasad kursowych kredytu, nieprecyzyjnie przy tym określając m.in. kurs franka szwajcarskiego. Sąd za zasadny przyjął kurs z dnia uruchomienia przy zastosowaniu stawki LIBOR. Sąd podkreślił, że wbrew stanowisku banku, po wyeliminowaniu z umowy klauzul waloryzacyjnych nie ma przeszkód w stosowaniu oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Sąd zwrócił także uwagę, że nie jest możliwe uzupełnienie stosunku prawnego poprzez ustalenie waloryzacji według kursu NBP. Zdaniem Sądu bank przyjął na siebie ryzyko związane z zastosowaniem w umowie kredytu klauzul niedozwolonych i wobec tego musi liczyć się z pełnymi konsekwencjami ich eliminacji. Wyrok jest nieprawomocny. 

Wygrana frankowiczów!

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że wyrokiem z dnia 4.02.2020 r. (Sąd Okręgowy we Wrocławiu) współpracująca z nami kancelaria doprowadziła do unieważnienia umowy z Bankiem Millennium S. A. Jednocześnie sąd zasądził 232 880,00 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych) na rzecz klienta.

Sąd, przyjmując korzystną teorię dwóch kondykcji, w całości zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym w pozwie.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy umowy kredytowej. W przygotowanym raporcie wyszczególnimy klauzule niedozwolone zawarte w Państwa umowie kredytowej wraz z wartością nadpłaconych rat oraz przedstawimy skuteczne rozwiązania prawne.

Wygrana frankowiczów!

Roszczenia przeciwko: mBank (umowa BRE Banku) 🏦
W dniu 18.11.2019 r. Sąd Rejonowy w Łodzi zasądził na rzecz Klientów kwotę 66.346,18 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu nadpłaty oraz ustalił nieważność poszczególnych postanowień umowy w przedmiocie mechanizmów waloryzacji kredytu. Sprawę czeka jeszcze uprawomocnienie wyroku w 2 instancji. 📃

MojeFranki.pl współpracuje tylko z najwyższej klasy specjalistami. Cieszymy się, że znajduje to odzwierciedlenie na wokandzie.